Bihelti

Regulamin gabinetu

REGULAMIN GABINETU

REGULAMIN GABINETU PSYCHODIETETYKI BiHelti

  1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez BiHelti Gabinet Psychodietetyki, prowadzony przez Hannę Skopińską, nr NIP 5591074581, nr Regon 369702160, działający pod adresem Al. 23 Stycznia 10/2, 86-300 Grudziądz, zwany w dalszej części Gabinetem. W szczególności omawia zasady umawiania wizyt oraz sposób wykonywania konsultacji i usług.

2. Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych Klientowi bezpośrednio w miejscu działania Gabinetu, online oraz drogą telefoniczną.

3. Gabinet świadczy usługi w zakresie konsultacji psychodietetycznych, konsultacji w zakresie zdrowego żywienia oraz edukacji w dziedzinie
zdrowego stylu życia.

4. Właściciel Gabinetu posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji psychodietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji
oraz dokłada wszelkich starań aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw Klienta,
zasadami etyki i poufności.

5. Konsultacje prowadzone przez Gabinet mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Gabinet nie gwarantują odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi
na złożoność czynników mających wpływ na efekt porad i zaleceń psychodietetycznych, z których decydująca część to staranność w
zastosowaniu się Klienta do zaleceń.

7. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania zaleceń lub niezgodnie z wytycznymi, otrzymanymi
w czasie konsultacji. Klient przyjmuje ponadto do wiadomości, że wybiórcze stosowanie lub niezastosowanie udzielonych zaleceń, a także
zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy, może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia.

8. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za błędną konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez Klienta niepełnych informacji,
niepełnego stanu faktycznego zgłoszonego problemu, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów, badań
lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji.

9. Gabinet nie prowadzi działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej. Usługi świadczone przez Gabinet, w tym usługi
online, nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez
podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.

10. Gabinet może odmówić Klientowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:

- zachodzi przypuszczenie, że Klient jest nieletni lub niepoczytalny

- zachowanie Klienta pozwala przypuszczać, że jest on pod wpływem środków odurzających lub innych substancji o podobnym działaniu,
lub zachowanie pacjenta jest obraźliwe i narusza dobra osobiste pracowników Gabinetu

- udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa czy zasady etyki lub naruszałoby prawa osób
trzecich

11. Gabinet świadczy usługi w formie wizyt Klienta w siedzibie Gabinetu, konsultacji online, konsultacji telefonicznej lub w za pośrednictwem
poczty elektronicznej, formularzy i komunikatorów internetowych, takich jak Skype czy Messenger.

12. Każda konsultacja jest płatna zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.bihelti.pl. Płatność w siedzibie Gabinetu
odbywa się gotówką , konsultacje online są poprzedzane przelewem na podane w mailu konto bankowe BiHelti. Po zaksięgowaniu wpłaty, co
powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed ustaloną konsultacją, jej termin zostaje potwierdzony w mailu wysłanym na adres
wcześniej podany przez Klienta. Brak wpłaty w oznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją Klienta z dalszych usług Gabinetu.

13. Rozmowy w Gabinecie, telefoniczne oraz online, mogą być nagrywane za uprzednią zgodą Klienta.

14. Konsultacje online poprzedzone są obopólnym ustaleniem terminu ich realizacji. W przypadku, gdy o ustalonej godzinie realizacji usługi
Klient nie odpowie na próbę kontaktu ze strony Gabinetu i sam nie podejmie próby skontaktowania się w okresie następnych 15 minut,
Gabinet nie ma obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez Klienta, ponieważ pracownik Gabinetu był w gotowości wywiązania się z usługi,
w przeciwieństwie do Klienta.

15. Wszelkie zmiany dotyczące terminu konsultacji, wynikające ze strony Klienta, należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo z co najmniej
kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

16. W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty przez Gabinet, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o zaistniałej
zmianie, przy czym będzie ustalony nowy termin konsultacji lub, w przypadku rezygnacji Klienta online z konsultacji w nowym terminie,
nastąpi zwrot wpłaconej wcześniej opłaty.

17. Informacje dla Klienta o obowiązujących przepisach dotyczących pozyskiwania danych osobowych znajdują się po linkiem POLITYKA
PRYWATNOŚCI
w zakładce Kontakt.

18. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klientów, wynikających z postanowień prawa powszechnie obowiązującego.

19. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018 r.